Samorząd szkolny

Strona główna >> Node >> Samorząd szkolny

 

SKŁAD SAMORZĄDU SZKOLNEGO:
 
Przewodniczący: 
Paulina M. klasa 2AP  
 
Zastępcy przewodniczącego:
Daniel K. klasa 3A
Kamil K. klasa 2BG
Natalia B. klasa 1B
 
                                                                                                                 
 
OPIEKUNOWIE SAMORZĄDU SZKOLNEGO:
 
mgr  Małgorzata Stępniak
mgr  Małgorzata Walasek
 
 
RZECZNIK PRAW DZIECKA
 
mgr Małgorzata Stępniak
 
Praca Samorządu opiera się na opracowanym przez opiekunów i uczniów „Regulaminie”.
 
Co roku, biorąc pod uwagę potrzeby i wymagania szkoły oraz propozycję uczniów opracowywany jest nasz „Harmonogram Działalności”, w którego realizację aktywne włączają się wszyscy uczniowie oraz opiekunowie.
Na comiesięcznych spotkaniach staramy się na bieżąco rozwiązywać problemy naszych uczniów, motywować i zachęcać ich do jeszcze bardziej aktywnej pracy. W trakcie tych spotkań poznajemy również ważne dokumenty, które regulują pracę naszej szkoły: Plan Pracy Szkoły, Program Wychowawczo- Profilaktyczny.
 
Samorząd Szkolny organizuje i przygotowuje różne imprezy i uroczystości szkolne.
Nasze działania aktywizują innych oraz uatrakcyjniają codzienne życie szkolne. Dzięki wspólnej pracy uczniowie lepiej się poznają i integrują.
Nasi uczniowie biorą udział w różnego rodzaju konkursach międzyszkolnych organizowanych na terenie miasta i województwa.
 

REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOLNEGO

1. Szkołę stanowią wszyscy uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia
w Sosnowcu, wchodzącej w skład  Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego.
2. SAMORZĄD SZKOLNY wybierany jest przez przedstawicieli wszystkich uczniów naszej szkoły w wyborach demokratycznych,   każdym nowym roku szkolnym.
3. SAMORZĄD SZKOLNY tworzą:
     -  przewodniczący i  zastępca lub zastępcy przewodniczącego.
4. Poszczególni członkowie SAMORZĄDU SZKOLNEGO lub cały ZARZĄD mogą być odwoływani przez przedstawicieli wszystkich uczniów BSIS przed upływem kadencji w przypadkach:
    - gdy jeden członek lub cały zarząd nie wywiązuje się z obowiązków
    - gdy jeden członek lub cały zarząd utraci zaufanie uczniów.
5. Spotkania SAMORZĄDU SZKOLNEGO odbywają się według potrzeb.
6. Na spotkania SAMORZĄDU SZKOLNEGO rozpatrywane będą problemy i propozycje, które napłyną do członków SAMORZĄDU  w okresie między spotkaniami.
7. W razie konieczności zwoływane będą nadzwyczajne posiedzenia SAMORZĄDU SZKOLNEGO.
8. Spotkania SAMORZĄDU SZKOLNEGO oraz jego działalność protokołowane będą przez Sekretarza oraz opiekunów samorządu.
9. Plan działania SAMORZĄDU SZKOLNEGO opracowany zostanie przez członków SAMORZĄDU oraz wszystkich przedstawicieli klas BSIS.
10. SAMORZĄD SZKOLNY aktywnie uczestniczy w organizacji życia szkolnego poprzez organizowanie imprez sportowych, rozrywkowych, kulturalnych i oświatowych.

 

KONKURS SAMORZĄDU SZKOLNEGO ,,POTYCZKI KLASOWE’’ NA ROK SZKOLNY 2020/2021

MIESIĄC
 NAZWA KONKURSU 
DATA REALIZACJI
      SPOSÓB REALIZACJI
PAŹDZIERNIK                                                                                       
 ,,Moja klasa’’                                                                                                 
 30.10.2020                                                                                                      
Wykonanie plakatu techniką dowolną                                            
LISTOPAD
Klasowa zbiórka plastikowych nakrętek
 30.11.2020
 
GRUDZIEŃ 
,,Świąteczne ciasto’’
 21.12.2020 
Zdjęcie ciasta świątecznego
STYCZEŃ 
Frekwencja za I semestr
29.01.2021
 Podsumowanie frekwencji wszystkich
klas za I semestr
LUTY
 ,,Walentynkowe serce” 
19.02.2021
 Przygotowanie walentynkowego serca techniką dowolną
MARZEC
,,Zielono mi” – pierwszy dzień wiosny
19.03.2021
  Zielony ubiór lub zielony akcent w ubiorze uczniów każdej klasy
KWIECIEŃ
 ,,Pisanka wielkanocna”
 09.04.2021
 Praca przestrzenna lub płaska wykonana techniką dowolną
MAJ
 ,,Nasze pomysły na dobre uczynki’
 21.05.2021
 Wykonanie plakatu techniką dowolną       
CZERWIEC
 Frekwencja roczna
25.06.2021
  Podsumowanie      frekwencji       
   wszystkich klas za cały rok szkolny. Nagrodzenie klas.

 

 

PLAN PRACY SAMORZĄDU SZKOLNEGO
 
    W  Branżowej Szkole I Stopnia w Sosnowcu działa Samorząd Szkolny, którego opiekunami są:
• mgr Małgorzata Stępniak
• mgr Małgorzata Walasek
        Spotkania Samorządu Szkolnego odbywają się według potrzeb.
Przedstawiciele Samorządu pozostają w stałym kontakcie z opiekunami
       i na bieżąco ustalają plan działań.
I. Zebranie organizacyjne:
• zapoznanie z Regulaminem Samorządu Szkolnego
• demokratyczne wybory Samorządu Uczniowskiego
• wybory Rzecznika Praw Uczniów
• ustalenie planu pracy
II. Planowane prace na rok szkolny 2020/2021.
1. Zapoznanie uczniów z niektórymi rozdziałami Statutu Szkoły:
• Prawa i obowiązki uczniów
• Szkolny System Oceniania
• Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły
• Formy opieki i pomocy uczniom
2. Organizowanie co miesięcznych konkursów „Potyczki klasowe”
• zaktywizowanie społeczności uczniowskiej oraz współpracy w zespołach klasowych (wg. harmonogramu – praca klasy punktowana 0- 5 p. za każde wykonane zadanie w przedziale czasowym od  października 2020 do czerwca 2021 ). Dodatkowe punkty klasy będą mogły zdobyć za :
    - udział w zbiórce baterii
    - udział w zbiórce korków plastikowych
    - udział w zbiórce zużytych telefonów komórkowych
    - udział w akcjach dodatkowych i  konkursach
             Ogłoszenie wyników całorocznego współzawodnictwa:
    -  nagrodzenie klasy, która uzyskała najwięcej punktów,
    -  nadanie tytułu „SUPER KLASA ROKU SZKOLEGO 2020/2021”
3. Udział i przygotowanie imprez i uroczystości szkolnych
• według potrzeb, bieżącej sytuacji związanej z COVID-19 i jej wytycznych
4. Udział uczniów w akacjach charytatywnych
• według potrzeb, bieżącej sytuacji związanej z COVID-19 i jej wytycznych
5. Udział uczniów w konkursach na terenie szkoły i poza nią
• według potrzeb, bieżącej sytuacji związanej z COVID-19 i jej wytycznych
6.  Prowadzenie tablicy Samorządu Szkolnego
• przekazywanie aktualnych informacji dotyczących życia szkoły
• przekazanie informacji o aktualnych konkursach
7. Udział uczniów w spotkaniach Młodzieżowej Rady Miasta w Sosnowcu
• według harmonogramu