Samorząd szkolny

Strona główna >> Node >> Samorząd szkolny

 

SKŁAD SAMORZĄDU SZKOLNEGO:
 
Przewodniczący: 
Paulina M. klasa 3PA
 
Zastępcy przewodniczącego:
Lidia K. klasa 1SA
Kamil K. klasa 3BG
 
Skarbnik:
Dominik L. klasa 3BG
 
                                                                                                                 
 
OPIEKUNOWIE SAMORZĄDU SZKOLNEGO
 
mgr  Małgorzata Stępniak
mgr  Małgorzata Walasek
 
 
RZECZNIK PRAW DZIECKA
 
mgr Małgorzata Stępniak
 
Praca Samorządu opiera się na opracowanym przez opiekunów i uczniów „Regulaminie”.
 
Co roku, biorąc pod uwagę potrzeby i wymagania szkoły oraz propozycję uczniów opracowywany jest nasz „Harmonogram Działalności”, w którego realizację aktywne włączają się wszyscy uczniowie oraz opiekunowie.
Na comiesięcznych spotkaniach staramy się na bieżąco rozwiązywać problemy naszych uczniów, motywować i zachęcać ich do jeszcze bardziej aktywnej pracy. W trakcie tych spotkań poznajemy również ważne dokumenty, które regulują pracę naszej szkoły: Plan Pracy Szkoły, Program Wychowawczo- Profilaktyczny.
 
Samorząd Szkolny organizuje i przygotowuje różne imprezy i uroczystości szkolne.
Nasze działania aktywizują innych oraz uatrakcyjniają codzienne życie szkolne. Dzięki wspólnej pracy uczniowie lepiej się poznają i integrują.
Nasi uczniowie biorą udział w różnego rodzaju konkursach międzyszkolnych organizowanych na terenie miasta i województwa.
 

REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOLNEGO

1. Szkołę stanowią wszyscy uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia
w Sosnowcu, wchodzącej w skład  Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego.
2. SAMORZĄD SZKOLNY wybierany jest przez przedstawicieli wszystkich uczniów naszej szkoły w wyborach demokratycznych,  każdym nowym roku szkolnym.
3. SAMORZĄD SZKOLNY tworzą:
     -  przewodniczący i  zastępca lub zastępcy przewodniczącego.
4. Poszczególni członkowie SAMORZĄDU SZKOLNEGO lub cały ZARZĄD mogą być odwoływani przez przedstawicieli wszystkich uczniów BSIS przed upływem kadencji w przypadkach:
    - gdy jeden członek lub cały zarząd nie wywiązuje się z obowiązków
    - gdy jeden członek lub cały zarząd utraci zaufanie uczniów.
5. Spotkania SAMORZĄDU SZKOLNEGO odbywają się według potrzeb.
6. Na spotkania SAMORZĄDU SZKOLNEGO rozpatrywane będą problemy i propozycje, które napłyną do członków SAMORZĄDU       w okresie między spotkaniami.
7. W razie konieczności zwoływane będą nadzwyczajne posiedzenia SAMORZĄDU SZKOLNEGO.
8. Spotkania SAMORZĄDU SZKOLNEGO oraz jego działalność protokołowane będą przez Sekretarza oraz opiekunów samorządu.
9. Plan działania SAMORZĄDU SZKOLNEGO opracowany zostanie przez członków SAMORZĄDU oraz wszystkich przedstawicieli klas BSIS.
10. SAMORZĄD SZKOLNY aktywnie uczestniczy w organizacji życia szkolnego poprzez organizowanie lub współorganizowanie  imprez sportowych, rozrywkowych, kulturalnych i oświatowych, w zależności od potrzeb oraz aktualnej sytuacji związanej z Covid19.

 

 

KONKURS SAMORZĄDU SZKOLNEGO ,,POTYCZKI KLASOWE’’ NA ROK SZKOLNY 2021/2022

MIESIĄC
 NAZWA KONKURSU 
DATA REALIZACJI
      SPOSÓB REALIZACJI
WRZESIEŃ                                                                                      
 ,,Moja klasa’’                                                                                                 
 30.09.2021                                                                                                      
Wykonanie plakatu techniką dowolną                                            
PAŹDZIERNIK Akcja ,,psiaki i kociaki” 29.10.2021 Zbiórka klasowa najpotrzebniejszych rzeczy na rzecz Schroniska Bezdomnych Zwierząt
LISTOPAD
Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych
 30.11.2021
Dowolne pomysły na obchody dnia osób niepełnosprawnych
GRUDZIEŃ 
,,Świąteczne ciasto’’
 22.12.202Q
Zdjęcie ciasta świątecznego
STYCZEŃ 
Frekwencja za I semestr
21.01.2022
 Podsumowanie frekwencji wszystkich
klas za I semestr
LUTY
 ,,Zimowy bałwan"
11.02.2022
 Praca płaska lub przestrzenna wykonana techniką dowolną
MARZEC
,,Zielono mi” – pierwszy dzień wiosny
21.03.2022
  Zielony ubiór lub zielony akcent w ubiorze uczniów każdej klasy
KWIECIEŃ
 ,,Ale jaja"”
 13.04.2022
 Praca przestrzenna lub płaska wykonana techniką dowolną
MAJ
 ,,Akcja- plastikowe nakrętki"
 31.05.2022
 Klasowa zbiórka plastikowych nakrętek
CZERWIEC
 Frekwencja roczna
24.06.2022
  Podsumowanie      frekwencji       
   wszystkich klas za cały rok szkolny. Nagrodzenie klas.

 

 

PLAN PRACY SAMORZĄDU SZKOLNEGO
   W  Branżowej Szkole I Stopnia w Sosnowcu działa Samorząd Szkolny, którego opiekunami są:
• mgr Małgorzata Stępniak
• mgr Małgorzata Walasek
        Spotkania Samorządu Szkolnego odbywają się według potrzeb.
Przedstawiciele Samorządu pozostają w stałym kontakcie z opiekunami
       i na bieżąco ustalają plan działań.
I. Zebranie organizacyjne:
• zapoznanie z Regulaminem Samorządu Szkolnego
• demokratyczne wybory Samorządu Uczniowskiego
• wybory Rzecznika Praw Uczniów
• ustalenie planu pracy
II. Planowane prace na rok szkolny 2021/2022.
1. Zapoznanie uczniów z niektórymi rozdziałami Statutu Szkoły:
• Prawa i obowiązki uczniów
• Szkolny System Oceniania
• Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły
• Formy opieki i pomocy uczniom
2. Organizowanie co miesięcznych konkursów „Potyczki klasowe”
• zaktywizowanie społeczności uczniowskiej oraz współpracy w zespołach klasowych (wg. harmonogramu – praca klasy punktowana 0- 5 p. za każde wykonane zadanie w przedziale czasowym od  września 2021 do czerwca 2022). Dodatkowe punkty klasy będą mogły zdobyć za :
    - udział w zbiórce baterii
    - udział w zbiórce korków plastikowych
    - udział w zbiórce zużytych telefonów komórkowych
    - udział w akcjach dodatkowych i  konkursach
             Ogłoszenie wyników całorocznego współzawodnictwa:
    -  nagrodzenie klasy, która uzyskała najwięcej punktów,
    -  nadanie tytułu „SUPER KLASA ROKU SZKOLEGO 2021/2022”
3. Udział i przygotowanie imprez i uroczystości szkolnych
• według potrzeb, bieżącej sytuacji związanej z COVID-19 i jej wytycznych
4. Udział uczniów w akacjach charytatywnych
• według potrzeb, bieżącej sytuacji związanej z COVID-19 i jej wytycznych
5. Udział uczniów w konkursach na terenie szkoły i poza nią
• według potrzeb, bieżącej sytuacji związanej z COVID-19 i jej wytycznych
6.  Prowadzenie tablicy Samorządu Szkolnego
• przekazywanie aktualnych informacji dotyczących życia szkoły
• przekazanie informacji o aktualnych konkursach
7. Udział uczniów w spotkaniach Młodzieżowej Rady Miasta  w Sosnowcu
• według harmonogramu
 

HARMONOGRAM  PRACY  SAMORZĄDU  UCZNIOWSKIEGO
W ROKU  SZKOLNYM  2021/2022

ZAPLANOWANE ZADANIA  DO  REALIZACJI:
- wybór  Samorządu Szkolnego
- wybór Rzecznika Praw Ucznia
- przedstawienie Planu Pracy
- ustalenie harmonogramu pracy Samorządu
- spotkanie  Samorządu  Szkolnego – ustalenie realizowanych konkursów
- organizacja Dnia Edukacji Narodowej
- współorganizacja mikołajek szkolnych
- współorganizowanie szkolnego spotkania wigilijnego
- współorganizacja „Światowego Dnia bez papierosa”
- udział w akcji „Rzuć palenie razem z nami”
- współorganizacja pierwszego dnia wiosny
- współorganizacja „Dnia Ziemi”
- współpraca w organizacji  Dnia  Dziecka
- współorganizacja wycieczki szkolnej
- współorganizowanie różnych akcji dla DPS i Hospicjum w Sosnowcu
- organizacja spotkania z podopiecznymi Warsztatów Terapii  Zajęciowej
- współorganizowanie  i udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy
- organizacja wyjścia do kina
- wyjście do Teatru Zagłębia w związku z Międzynarodowym Dniem  Teatru
- realizacja comiesięcznego konkursu „Potyczki klasowe”
- współorganizacja  zakończenia  roku  szkolnego  2021/2022
- podsumowanie  pracy  Samorządu  za  rok  szkolny  2021/2022
- nagrodzenie klasy, która zdobyła największą ilość punktów w realizacji całorocznego
  konkursu ,,Potyczki klasowe”.
Uwagi do harmonogramu pracy Samorządu Szkolnego:
Zaplanowane zadania – ich realizacja, forma i przebieg uzależniony będzie od bieżącej sytuacji związanej z COVID-19.