Samorząd szkolny

Strona główna >> Node >> Samorząd szkolny

 

SKŁAD SAMORZĄDU SZKOLNEGO:
 
Przewodniczący: 
 
Oliwia Rogowska – kl. 3SA
 
Zastępcy przewodniczącego:
 
Marcel Modelski – kl. 2BS
Maria Sobota – kl. 1CBS
 

CZŁONKOWIE SAMORZĄDU SZKOLNEGO:
Kl. 1ABS - Bolinger Szymon,  Przybylski Mateusz
Kl. 1BBS - Kącki Bartosz,  Mendalka Magdalena,
Kl. 1CBS - Skurkiewicz Wiktor,  Sobota Maria
Kl. 2AS - Lewandowska Julia,  Telesiński Igor
Kl. 2BS - Adamczyk Dagmara,  Modelski Marcel
 Kl. 3BS - Brodowski Dawid,  Nogaj Jakub
Kl. 3SA - Nowak Aleksandra,  Rogowska Oliwia

                                                    
 
OPIEKUNOWIE SAMORZĄDU SZKOLNEGO
 
mgr  Małgorzata Stępniak
mgr  Małgorzata Walasek
 
 
RZECZNIK PRAW DZIECKA
 
mgr  Eunika Furman - nauczyciel
 
Praca Samorządu opiera się na opracowanym przez opiekunów i uczniów „Regulaminie”.
 
Co roku, biorąc pod uwagę potrzeby i wymagania szkoły oraz propozycję uczniów opracowywany jest nasz „Harmonogram Działalności”, w którego realizację aktywne włączają się wszyscy uczniowie oraz opiekunowie.
Na comiesięcznych spotkaniach staramy się na bieżąco rozwiązywać problemy naszych uczniów, motywować i zachęcać ich do jeszcze bardziej aktywnej pracy. W trakcie tych spotkań poznajemy również ważne dokumenty, które regulują pracę naszej szkoły: Plan Pracy Szkoły, Program Wychowawczo- Profilaktyczny.
 

Samorząd Szkolny organizuje i przygotowuje różne imprezy i uroczystości szkolne.

Nasze działania aktywizują innych oraz uatrakcyjniają codzienne życie szkolne. Dzięki wspólnej pracy uczniowie lepiej się poznają i integrują.
Nasi uczniowie biorą udział w różnego rodzaju konkursach międzyszkolnych organizowanych na terenie miasta i województwa.
 

REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOLNEGO

1. Szkołę stanowią wszyscy uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia w Sosnowcu, wchodzącej w skład  Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego.
2. SAMORZĄD SZKOLNY wybierany jest przez przedstawicieli wszystkich uczniów naszej szkoły w wyborach demokratycznych, w każdym nowym roku szkolnym.
3. SAMORZĄD SZKOLNY tworzą przewodniczący i  zastępca lub zastępcy przewodniczącego.
4. Poszczególni członkowie SAMORZĄDU SZKOLNEGO lub cały ZARZĄD mogą być odwoływani przez przedstawicieli wszystkich uczniów BSIS przed upływem kadencji w przypadkach:
    - gdy jeden członek lub cały zarząd nie wywiązuje się z obowiązków
    - gdy jeden członek lub cały zarząd utraci zaufanie uczniów.
5. Spotkania SAMORZĄDU SZKOLNEGO odbywają się według potrzeb.
6. Na spotkania SAMORZĄDU SZKOLNEGO rozpatrywane będą problemy i propozycje, które napłyną do członków SAMORZĄDU w okresie między spotkaniami.
7. W razie konieczności zwoływane będą nadzwyczajne posiedzenia SAMORZĄDU SZKOLNEGO.
8. Spotkania SAMORZĄDU SZKOLNEGO oraz jego działalność protokołowane będą przez Sekretarza oraz opiekunów samorządu.
9. Plan działania SAMORZĄDU SZKOLNEGO opracowany zostanie przez członków SAMORZĄDU oraz wszystkich przedstawicieli klas BSIS.
10. SAMORZĄD SZKOLNY aktywnie uczestniczy w organizacji życia szkolnego poprzez organizowanie lub współorganizowanie  imprez sportowych, rozrywkowych, kulturalnych i oświatowych.

 

KONKURS SAMORZĄDU SZKOLNEGO ,,POTYCZKI KLASOWE’’ NA ROK SZKOLNY 2023/2024

MIESIĄC

 NAZWA KONKURSU 

DATA REALIZACJI

      SPOSÓB REALIZACJI

      PAŹDZIERNIK                                                                                

,,Moja klasa na wesoło’’                                                                                            

 31.10.2023                                                                                                  

 Forma wykonania dowolna (plakat, karykatura, szkic lub zdjęcie wydrukowane i powieszone w klasie).

LISTOPAD

Andrzejki

30.11.2023

Wykonanie maski lub plakatu związanego z zabawą andrzejkową – warsztaty andrzejkowe
przeprowadzone przez opiekunów samorządu.

GRUDZIEŃ 

Dekoracje świąteczne dla DPS

15.12.2023

Technika dowolna (ubrana choinka, plakat, forma przestrzenna, wyrób cukierniczy).

STYCZEŃ 

Akcja Psiaki

26.01.2024

Zbiórka dla bezdomnych zwierząt

LUTY

Frekwencja za I semestr

29.02.2024

Podsumowanie frekwencji wszystkich
klas za I semestr

MARZEC

Wiosna na żółto

21.03.2024

Żółty akcent ubrania na pierwszy Dzień Wiosny

KWIECIEŃ

Warsztaty na Dzień Ziemi

22.04.2024

Zadania ekologiczne w ramach warsztatów z okazji Dnia Ziemi, przeprowadzone przez opiekunów samorządu

MAJ

5 maja Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną

20.05.2024

 Klasowy plakat
– format i technika wykonania dowolna

CZERWIEC

 Frekwencja roczna

21.06.2024

  Podsumowanie      frekwencji       
   wszystkich klas za cały rok szkolny. Nagrodzenie klas.

 

 

PLAN PRACY SAMORZĄDU SZKOLNEGO
   W  Branżowej Szkole I Stopnia w Sosnowcu działa Samorząd Szkolny, którego opiekunami są:
• mgr Małgorzata Stępniak
• mgr Małgorzata Walasek
Spotkania Samorządu Szkolnego odbywają się według potrzeb. Przedstawiciele Samorządu pozostają w stałym kontakcie z opiekunami i na bieżąco ustalają plan działań.
I. Zebranie organizacyjne:
• zapoznanie z Regulaminem Samorządu Szkolnego
• demokratyczne wybory Samorządu Uczniowskiego
• wybory Rzecznika Praw Uczniów
• ustalenie planu pracy
II. Planowane prace na rok szkolny 2023/2024.
1. Zapoznanie uczniów z niektórymi rozdziałami Statutu Szkoły:
• Prawa i obowiązki uczniów
• Szkolny System Oceniania
• Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły
• Formy opieki i pomocy uczniom
2. Organizowanie co miesięcznych konkursów „Potyczki klasowe”
• zaktywizowanie społeczności uczniowskiej oraz współpracy w zespołach klasowych (wg. harmonogramu – praca klasy punktowana 0- 5 p. za każde wykonane zadanie w przedziale czasowym od  września 2022r. do czerwca 2023r.). Dodatkowe punkty klasy będą mogły zdobyć za :
    - udział w zbiórce baterii
    - udział w zbiórce korków plastikowych
    - udział w zbiórce zużytych telefonów komórkowych
    - udział w akcjach dodatkowych i  konkursach
Ogłoszenie wyników całorocznego współzawodnictwa:
    -  nagrodzenie klasy, która uzyskała najwięcej punktów,
    -  nadanie tytułu „SUPER KLASA ROKU SZKOLEGO 2023/2024”
3. Udział i przygotowanie imprez i uroczystości szkolnych
• według potrzeb
4. Udział uczniów w akacjach charytatywnych
• według potrzeb
5. Udział uczniów w konkursach na terenie szkoły i poza nią
• według potrzeb
6.  Prowadzenie tablicy Samorządu Szkolnego
• przekazywanie aktualnych informacji dotyczących życia szkoły
• przekazanie informacji o aktualnych konkursach
 

HARMONOGRAM  PRACY  SAMORZĄDU  UCZNIOWSKIEGO
W ROKU  SZKOLNYM  2023/2024

ZAPLANOWANE ZADANIA DO REALIZACJI:
- wybór  Samorządu Szkolnego
- wybór Rzecznika Praw Ucznia
- przedstawienie Planu Pracy
- ustalenie harmonogramu pracy Samorządu
- spotkanie  Samorządu  Szkolnego – ustalenie realizowanych konkursów
- organizacja akcji prowadzonej przez LIDL ,,Szkoła pełna talentów”
- organizacja Dnia Edukacji Narodowej
- organizacja Andrzejek Szkolnych
- współorganizacja mikołajek szkolnych
- współorganizowanie szkolnego spotkania wigilijnego
- współorganizacja pierwszego dnia wiosny
- współorganizacja „Dnia Ziemi”
- współpraca w organizacji  Dnia  Dziecka
- współorganizacja wycieczki szkolnej
- współorganizowanie różnych akcji dla DPS i Hospicjum w Sosnowcu
- współpraca z podopiecznymi Warsztatów Terapii  Zajęciowej
- współorganizowanie  i udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy
- organizacja wyjścia do kina
- wyjście do Teatru Zagłębia w związku z Międzynarodowym Dniem  Teatru
- realizacja comiesięcznego konkursu „Potyczki klasowe”
- współorganizacja  rozpoczęcia i zakończenia  roku  szkolnego  2023/2024
- podsumowanie  pracy  Samorządu  za  rok  szkolny  2023/2024
- nagrodzenie klasy, która zdobyła największą ilość punktów w realizacji całorocznego
  konkursu ,,Potyczki klasowe”.