Samorząd szkolny

Strona główna >> Node >> Samorząd szkolny

 

SKŁAD SAMORZĄDU SZKOLNEGO:
 
Przewodniczący:  Daria Kisiewicz         
Zastępcy przewodniczącego: Nicola Sztuka, Dominik Lenkiewicz,
Adrian Polak, Sara Pitek
                                                                                                                 
 
OPIEKUNOWIE SAMORZĄDU SZKOLNEGO:
 
mgr  Małgorzata Stępniak
mgr  Małgorzata Walasek
 
 
RZECZNIK PRAW DZIECKA
 
mgr Małgorzata Stępniak
 
Praca Samorządu opiera się na opracowanym przez opiekunów i uczniów „Regulaminie”.
 
Co roku, biorąc pod uwagę potrzeby i wymagania szkoły oraz propozycję uczniów opracowywany jest nasz „Harmonogram Działalności”, w którego realizację aktywne włączają się wszyscy uczniowie oraz opiekunowie.
Na comiesięcznych spotkaniach staramy się na bieżąco rozwiązywać problemy naszych uczniów, motywować i zachęcać ich do jeszcze bardziej aktywnej pracy. W trakcie tych spotkań poznajemy również ważne dokumenty, które regulują pracę naszej szkoły: Plan Pracy Szkoły, Program Wychowawczo- Profilaktyczny.
 
Samorząd Szkolny organizuje i przygotowuje różne imprezy i uroczystości szkolne.
Nasze działania aktywizują innych oraz uatrakcyjniają codzienne życie szkolne. Dzięki wspólnej pracy uczniowie lepiej się poznają i integrują.
Nasi uczniowie biorą udział w różnego rodzaju konkursach międzyszkolnych organizowanych na terenie miasta i województwa.
 

REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOLNEGO

1. Szkołę stanowią wszyscy uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia
w Sosnowcu, wchodzącej w skład  Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego.
2. SAMORZĄD SZKOLNY wybierany jest przez przedstawicieli wszystkich uczniów naszej szkoły w wyborach demokratycznych,   każdym nowym roku szkolnym.
3. SAMORZĄD SZKOLNY tworzą:
     -  przewodniczący i  zastępca lub zastępcy przewodniczącego.
4. Poszczególni członkowie SAMORZĄDU SZKOLNEGO lub cały ZARZĄD mogą być odwoływani przez przedstawicieli wszystkich uczniów BSIS przed upływem kadencji w przypadkach:
    - gdy jeden członek lub cały zarząd nie wywiązuje się z obowiązków
    - gdy jeden członek lub cały zarząd utraci zaufanie uczniów.
5. Spotkania SAMORZĄDU SZKOLNEGO odbywają się według potrzeb.
6. Na spotkania SAMORZĄDU SZKOLNEGO rozpatrywane będą problemy i propozycje, które napłyną do członków SAMORZĄDU  w okresie między spotkaniami.
7. W razie konieczności zwoływane będą nadzwyczajne posiedzenia SAMORZĄDU SZKOLNEGO.
8. Spotkania SAMORZĄDU SZKOLNEGO oraz jego działalność protokołowane będą przez Sekretarza oraz opiekunów samorządu.
9. Plan działania SAMORZĄDU SZKOLNEGO opracowany zostanie przez członków SAMORZĄDU oraz wszystkich przedstawicieli klas BSIS.
10. SAMORZĄD SZKOLNY aktywnie uczestniczy w organizacji życia szkolnego poprzez organizowanie imprez sportowych, rozrywkowych, kulturalnych i oświatowych.

 
 
HARMONOGRAM    PRACY  SAMORZĄDU  UCZNIOWSKIEGO
ROK  SZKOLNY  2019/2020
 
MIESIĄC
ZADANIA  DO  REALIZACJI
WRZESIEŃ
- wybór  Samorządu Szkolnego
- wybór Rzecznika Praw Ucznia
- przedstawienie Planu Pracy
- ustalenie harmonogramu pracy Samorządu
- spotkanie  Samorządu  Szkolnego – ustalenie realizowanych konkursów
PAŹDZIERNIK
- przygotowanie akademii z okazji Dnia Edukacji Narodowej
- rozpoczęcie akcji ,,Pomoc zwierzakom” – zbiórka najpotrzebniejszych rzeczy
  dla Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt
- udział w akcji „ Rzuć palenie razem z nami”
- realizacja konkursu „ Potyczki klasowe”
LISTOPAD
- wyjście do kina na seans filmowy
- rozpoczęcie akcji „ Kartka świąteczna” dla podopiecznych DPS w Sosnowcu
- „ Andrzejki” –  zabawa szkolna
- realizacja konkursu „ Potyczki klasowe”
GRUDZIEŃ
- współorganizowanie akcji „ Choinka nadziei” dla DPS  w Sosnowcu
- pomoc świąteczna dla Hospicjum
- organizacja Dnia Osób Niepełnosprawnych
- współorganizacja mikołajek szkolnych
- współorganizowanie szkolnego spotkania wigilijnego
- realizacja konkursu „ Potyczki klasowe”
STYCZEŃ
- organizacja akcji charytatywnej „ Góra Grosza”
- podsumowanie akcji i zawiezienie zebranych rzeczy  dla Schroniska 
  Bezdomnych Zwierząt w Sosnowcu
- realizacja konkursu „ Potyczki klasowe”
- podsumowanie  pracy  Samorządu  za I semestr roku  szkolnego 2019/2020
LUTY
- organizacja spotkania z podopiecznymi Warsztatów Terapii  Zajęciowej
- podsumowanie akcji i zawiezienie zebranych rzeczy  dla Schroniska 
  Bezdomnych Zwierząt w Sosnowcu
- realizacja konkursu „ Potyczki klasowe”
MARZEC
- pomoc dla Hospicjum w Sosnowcu
- wyjście do Teatru Zagłębia w związku z Międzynarodowym Dniem  Teatru
-organizacja pierwszego dnia wiosny
- realizacja konkursu „ Potyczki klasowe”
KWIECIEŃ
- współorganizowanie warsztatów wielkanocnych dla DPS 
- organizacja „Dnia Ziemi”
- realizacja konkursu „ Potyczki klasowe”
- udział w konkursie ,,Zjednoczeni w różnorodności’’ organizowanym
  przez Warsztaty Terapii Zajęciowej – przegląd artystyczny osób niepełnosprawnych
MAJ
- wyjście do kina na seans filmowy
- organizacja „Światowego Dnia bez papierosa”
- realizacja konkursu „ Potyczki klasowe”
CZERWIEC
- współpraca w organizacji  Dnia  Dziecka
- współorganizacja wycieczki szkolnej
- współorganizacja  zakończenia  roku  szkolnego  2019/2020
- podsumowanie  pracy  Samorządu  za  rok  szkolny  2019/2020.

 

 

 

KONKURS SAMORZĄDU SZKOLNEGO ,,POTYCZKI KLASOWE’’ NA ROK SZKOLNY 2018/2019

MIESIĄC

NAZWA KONKURSU

DATA REALIZACJI

SPOSÓB REALIZACJI

(techniki dowolne)

PAŹDZIERNIK

,,Moja klasa’’

30.10.2019

Wykonanie plakatu

(format AO, 70x100)

LISTOPAD

,,Klasowa zbiórka karmy i akcesoriów dla zwierząt”

29.11.2019

Zbiórka klasowa 

GRUDZIEŃ

,,Świąteczna dekoracja klasy’’

20.12.2019

Udekorowanie świąteczne klasy

STYCZEŃ

,,Hasło promujące aktywne i bezpieczne ferie’’

08.01.2020

Przygotowanie przez klasę hasła

LUTY

Frekwencja za I semestr

28.02.2020

Podsumowanie frekwencji wszystkich klas za I semestr

MARZEC

,,Zielono mi” – pierwszy dzień wiosny

20.03.2020

Zielony ubiór lub zielony akcent w ubiorze uczniów każdej klasy

KWIECIEŃ

,,Pisanka wielkanocna”

08.04.2020

Praca przestrzenna lub płaska wykonana techniką dowolną

MAJ

,,Kanapki wiosenne’’

27.05.2020

Przygotowanie przez klasę       
kanapek wiosennych

CZERWIEC

Frekwencja roczna

24.06.2020

Podsumowanie frekwencji wszystkich klas za cały rok szkolny

CZERWIEC

Podsumowanie współzawodnictwa

26.06.2020

Podsumowanie i przedstawienie wyników konkursu. Nagrodzenie klas.

 
PLAN PRACY SAMORZĄDU SZKOLNEGO
 
W  Branżowej Szkole I Stopnia w Sosnowcu działa Samorząd Szkolny, którego opiekunami są:
• mgr Małgorzata Stępniak
• mgr Małgorzata Walasek
               Spotkania Samorządu Szkolnego odbywają się według potrzeb.
I. Zebranie organizacyjne:
• zapoznanie z Regulaminem Samorządu Szkolnego
• demokratyczne wybory Samorządu Uczniowskiego
• wybory Rzecznika Praw Uczniów
• ustalenie planu pracy
II. Planowane prace na rok szkolny 2019/2020.
1. Zapoznanie uczniów z niektórymi rozdziałami Statutu Szkoły:
• Prawa i obowiązki uczniów
• Szkolny System Oceniania
• Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły
• Formy opieki i pomocy uczniom
2. Organizowanie co miesięcznych konkursów mających na celu zaktywizowanie społeczności uczniowskiej oraz współpracy w zespołach klasowych- „Potyczki klasowe” (wg. harmonogramu – praca klasy punktowana 0- 5 p. za każde wykonane zadanie w przedziale czasowym od  października 2019 do czerwca 2020 )
W tym roku szkolnym klasy będą mogły zdobyć dodatkowe punkty za :
    - udział w zbiórce baterii
    - udział w zbiórce korków plastikowych
    - udział w zbiórce zużytych telefonów komórkowych
    - udział w akcjach dodatkowych i  konkursach
         Ogłoszenie wyników całorocznego współzawodnictwa:
    -  nagrodzenie klasy, która uzyskała najwięcej punktów,
    -  nadanie tytułu „SUPER KLASA ROKU SZKOLEGO 2019/2020”
3. Udział i przygotowanie imprez i uroczystości szkolnych:
• Święto Edukacji Narodowej
• Spotkanie wigilijne
• Pomoc w organizowaniu apeli okolicznościowych
• Zabawa  andrzejkowa
4. Prowadzenie tablicy Samorządu Szkolnego
• przekazywanie aktualnych informacji dotyczących życia szkoły
• przekazanie informacji o aktualnych konkursach
5. Udział uczniów w akacjach charytatywnych:
• Współpraca z DPS w Sosnowcu
• Współpraca z Hospicjum Św. Tomasza w Sosnowcu
• Współpraca z Warsztatami Terapii Zajęciowej w Sosnowcu
• Współpraca ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt
6. Udział uczniów w konkursach na terenie szkoły i poza nią.
7. Udział uczniów w spotkaniach Młodzieżowej Rady Miasta w Sosnowcu.